Trygge arbeidsrom

Tiltak for en trygg og inkluderende arbeidsplass

Inkludering og mangfold er helt sentrale verdier for Black Box teater. Vi vil bidra til et miljø uten diskriminering og trakassering, et rom med tillit og trygging av integritet hvor alle blir behandlet med respekt og verdighet. Vi jobber aktivt for å fremme positive endringer og et arbeidsmiljø basert på respekt.

Det er nulltoleranse mot all form for diskriminering og trakassering på Black Box teater.

Vi jobber med disse sakene i flere lag: under kurateringen av det kunstneriske programmet, gjennom retningslinjer og varslingsrutiner, og ved å fremme kulturendringer.

Vi jobber aktivt for et mangfold av perspektiv i disse sakene, og inviterer løpende nye stemmer inn i samtalen.

For å få til varige kulturendringer, må vi også kunne ansvarliggjøre tilskueren. Diskriminering og trakassering gjelder alle, ikke bare offeret og den som trakasserer eller diskriminerer. Alle har ansvar for å bryte taushetskulturen og etablere rom av tillit.

I spørsmål om trakassering og skading av personers integritet, finnes det ikke endelige svar eller løsninger ettersom hver enkelt situasjon er enestående. Det er viktig å ha et solid grunnlag av innarbeidede rutiner og retningslinjer, og hver situasjon må møtes aktivt og krever at man tenker nytt avhengig av den gitte situasjonen. Derfor er det viktig for Black Box teater at vi hele tiden holder dialogen om hvordan vi skal møte diskriminering og trakassering levende.

Balansekunst

Black Box teater er medlem av Balansekunst, en forening med mer enn 80 organisasjoner, kompanier, festivaler og andre kunst- og kulturinstitusjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Her et utdrag fra deres melding:

«Samfunnet er preget av sterke normer knyttet til for eksempel kjønn, seksualitet og etnisitet, noe som fører til skjevfordeling av makt og ulike forutsetninger for ulike mennesker. Det eksisterer ulikheter på de fleste nivåer, og de påvirker og forsterker hverandre. Kjønnsdelte utdannelsesvalg bidrar for eksempel til å opprettholde et kjønnsdelt arbeidsmarked. Likestilling innebærer større frihet for alle, og et større mangfold fører til et rikere kulturliv.»


Balansemerket

Black Box teater har oppnådd Balansemerket som Balansekunst gir til kulturvirksomheter som jobber aktivt med forebygging av diskriminering og seksuell trakassering og maktmisbruk. Merket inneholder kurs, verksteder og utvikling av retningslinjer og tiltak.
Mer om Balansemerket her.


Hva gjør du om du opplever/er vitne til diskriminering eller trakassering?

Dersom du opplever uønsket oppførsel, eller ønsker å varsle på vegne av andre, står du fritt til å velge hvem du vil kontakte:


Teatersjef
Jørgen Knudsen
jorgen@blackbox.no​​


Administrasjonssjef
Roger Karlsen
roger@blackbox.no


Produksjonssjef
Ida Marie Sandvik
idamarie@blackbox.no


Kommunikasjonssjef
Sara Wegge
sara@blackbox.no


Scene- og videoansvarlig
Agnar Ribe
agnar@blackbox.no


Lydmester
Morten Pettersen
mortenlyd@blackbox.no


Eksternt /
Balansekunst
hei@balansekunstprosjektet.no
Tlf. 940 87 929

Når en trakasseringssak varsles, gjør Black Box teater en intern etterforskning av hensyn til taushetsplikt, og med bistand fra advokat, ekstern rådgiver og Balansekunst når det er nødvendig. Alle hendelser tas på alvor og undersøkes med løfte om konfidensialitet.

#ikkehososs

En tekst av BIT Teatergarasjen, Black Box teater og Teaterhuset Avant Garden (nå Rosendal Teater), publisert 19. desember 2017.


Les teksten her (pdf)